สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                                ประกาศ

เรียน  ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน

มีข่าวดีมาบอกคะเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วันไม่ต้องทำวีซ่าแล้วจร้า

มีเงื่อนไขเอกสารที่ลูกค้าทุกท่านต้องนำไปพิจารณาเข้าประเทศมีดังนี้คะ
 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321.htm
 
 
 
***  หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะคืนค่าวีซ่าให้ลูกค้าที่เดินทางตั้งแต่กรุ๊ปวันที่

3 - 31 ก.ค. ท่านละ 1,655/ท่าน[ยกเว้น ECO TOKYO 3-8 ก.ค. ไฟล์เช้า] ลูกค้าที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวไปแล้วขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่าวีซ่า และถ้าลูกค้าท่านใดที่จองกับทางบริษัทเราจะมีเอกสารให้ลูกค้า คือ ITINENRARY,TICKET และขอ เก็บเล่มพาสปรอต์ลูกค้าทุกท่านให้กับทางบริษัท เพื่อจะเอามาพีเช็คอินล่วงหน้าและป้องกันการลืมเล่มพาสของลูกค้าด้วยค่ะ***
 

1.รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย.pdf

2.การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย.pdf


 

view